Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής  Α΄ Πειραιά

1/9/2014

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:   Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών πανεπιστημίων

Με το νόμο 4009/11 και ειδικότερα με  τις διατάξεις των άρθρων 19 του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013 /τ. Α΄) και αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013/τ. Α΄), καθορίστηκαν οι διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης καθηγητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα από επταμελείς επιτροπές κρίσης.  

Παρατηρούνται όμως δυσλειτουργίες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν άμεσα. H πρώτη δυσλειτουργία αφορά την αδιαφάνεια στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει όλες οι συνεδριάσεις που γίνονται, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, να  ανοικτές στα μέλη της γενικής συνέλευσης του τμήματος από το οποίο γίνεται η εκλογή του καθηγητή. Η δεύτερη δυσλειτουργία αφορά τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Έχει παρατηρηθεί πως ορισμένοι εκλέκτορες δεν προσέρχονται εγκαίρως στη συνέλευση και δεν μπορούν να αντικατασταθούν καθώς δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως οι διατάξεις για τα αναπληρωματικά μέλη   που προβλέπονται στο νόμο 4009/11.

 Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

·        Πώς σκέφτεται  να ενεργήσει προκειμένου: α) να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων και β) να συνεδριάζουνε σε πλήρη σύνθεση τα εκλεκτορικά σώματα;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση