Μαρία Ρεπούση

Βουλευτής Α΄ Πειραιά

                                                                                                                                                   18-9-2014

 Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα:  «Έγγραφα προαγωγής  αλλοδαπών μαθητών σε επόμενη τάξη»


Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική έννομη τάξη, τόσο συνταγματικά (άρθ. 16, 21), όσο και μέσω της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ειδικότερα για τους αλλοδαπούς μαθητές ισχύει ειδική ρύθμιση του νόμου 3386/2005  που προβλέπει την εγγραφή ανηλίκων προερχόμενων από τρίτες χώρες, ακόμη και χωρίς να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των Ελλήνων μαθητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκάλεσαν την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη, σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, παρόλο που πληροί τις προϋποθέσεις της επαρκούς φοίτησης δεν προάγεται στην επόμενη τάξη, εξαιτίας ελλείψεων σε δικαιολογητικά εγγραφής.

Επειδή ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα σχολεία της χώρας, καθίσταται αναγκαία η  παρέμβαση από το υπουργείο Παιδείας ώστε οι διευθυντές των σχολείων και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δέχονται αιτήσεις εγγραφής  σύμφωνα με την προβλεπόμενη ρύθμιση του νόμου 3386/2005. Ήδη ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη με σειρά εγγράφων προς τον υπουργό Παιδείας, έλαβε μέρος σε σχετική συνάντηση και κατέληξε σε σύνταξη πορίσματος  με στόχο την άρση της διαπιστωθείσας παραβίασης του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση. Σε σχετική ερώτηση που έχω καταθέσει  για το θέμα στις 4-4-2014, δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Γιατί δεν έχει ανταποκριθεί στο από 14-3-2014 πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη;

- Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη προαγωγή των αλλοδαπών μαθητών στην επόμενη τάξη;
 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση